Субота, 15.08.2020, 01:26
Вітаю Вас Гість | RSS

Форма входу

Пошук

Друзі сайту

Статистика


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Дублянський  дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) Олексіївської сільської ради  Краснокутського району Харківської області ( далі - дошкільний заклад) створено на підставі рішення № 5 від 17 вересня 2007 року Олексіївської сільської ради  ХVІІІ сесією V скликання.

1.2. Юридична адреса дошкільного закладу:62052

                                                      Харківська область

                                                      Краснокутський район

                                                      с. Дублянка

                                                      вул.Комарова, 3

                                                      тел.  057-56-96-2-87

1.3.Засновник дошкільного закладу – Олексіївська сільська рада.

Засновник здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально – технічне забезпечення, надає необхідні матеріали, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування.

1.4.Дошкільний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» , Положенням про дошкільний  навчальний заклад України, затверджений згідно чинним законодавством та іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.

1.5. Дошкільний заклад є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства.

1.6. Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у  нагляді і догляді та оздоровлення дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

1.7. Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров'я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

1.8. Дошкільний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої чинним законодавством, положенням  та даним Статутом.

1.9.Дошкільний заклад несе відповідальність перед собою, суспільством і державою за:

       • реалізацію головних завдань дошкільної освіти, вивчених Законом України «Про дошкільну освіту»;

       • забезпечення рівня дошкільної освіти в межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу та обов’язкову                  дошкільну освіту дітей старшого дошкільного віку;

      • дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально – технічної бази.

1.10 Взаємовідносини між дошкільним закладом з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 II.КОМПЛЕКТУВАННЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

2.1 Заклад розрахований на 29 місць.

2.2 Групи комплектуються за різновіковими ознаками.

2.3 В дошкільному закладі функціонують групи загального розвитку.

2.4 Дошкільний заклад має групи з денним режимом перебування дітей.

2.5 Наповненість груп дітей становить:

                               ясельна група – 12 дітей,

                               дошкільна група – 30 дітей.

2.6 Для зарахування дитини у дошкільний заклад необхідно пред’явити:

       • заяву;

       • медичну довідку про стан здоров'я дитини;

       • копію свідоцтва про народження дитини.

2.7 За дитиною зберігається місце в дошкільному закладі державної та комунальної форми власності у разі її хвороби, карантину, санітарного лікування, на час відпустки батьків, або осіб які їх замінюють, а також у літній період (75 днів).

2.8 Відрахування дітей з дошкільного закладу може здійснюватись:

      • за бажанням батьків, або осіб які їх замінюють;

      • на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини;

      • у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини                 протягом 2-х місяців.

2.9.Термін письмового повідомлення батьків або осіб, які їх замінюють про відрахування дитини – два тижні з дня отримання письмового повідомлення.

 III. РЕЖИМ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

3.1 Дошкільний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем протягом 10,5 годин. Вихідні дні -  субота, неділя, святкові дні.

3.2 Щоденний графік роботи дошкільного закладу з 7 30 до 18 00 годин.

3.3 Щоденний графік роботи груп дошкільного закладу:

                             ясельна група з 7 30 до 18 00 годин;

                             дошкільна група 7 30 до 18 00 годин.

 IV. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

4.1 Навчальний рік у дошкільному закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1червня до 31 серпня проводиться оздоровлення дітей.

4.2 Навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

4.3 План роботи навчального закладу схвалюється педагогічного радою закладу, затверджується керівником дошкільного закладу і погоджується з відділом освіти Краснокутської  районної державної адміністрації. План роботи закладу на оздоровчий період погоджується з  Краснокутською санітарно-епідемічною станцією.

4.4 У дошкільному закладі визначена українська мова навчання і виховання дітей.

4.5 Навчально – виховний процес у дошкільному закладі здійснюється за Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі".

4.6 Дошкільний заклад організовує освітній процес за фізично – оздоровчим напрямком.

V. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

5.1 Порядок забезпечення продуктами харчування здійснюється відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та правил.

5.2 У дошкільному закладі встановлено 3-х разове харчування.

5.3 Контроль за організацією та якістю харчування, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників та керівника дошкільного закладу.

 VI. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

6.1 Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу здійснюється медичною сестрою та контролюється медичним персоналом Дублянського ФАПу.

6.2.  Медичний персонал здійснює лікувально – профілактичні  заходи,  в тому числі проведення обов’язкових медичних оглядів, контроль за станом здоров'я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманям санітарно – гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування.

6.3. Дошкільний заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення профілактичних заходів.

 VII. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

7.1 Учасниками навчально – виховного процесу у дошкільному закладі є: діти дошкільного віку, керівник, педагогічні працівники, медична сестра, помічники вихователів, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.

7.2 За успіхи в роботі встановлюються такі форми матеріального та морального заохочення: грамоти, подяки, преміювання працівників.

7.3 Права дитини у сфері дошкільної освіти:

       •  безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання,розвитку, виховання і навчання;

       •  захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров'ю, моральному та                         духовному розвитку;

       • захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю дитини, а також фізичного та психічного            насильства; приниження її гідності;

       • здоровий спосіб життя.

7.4 Права батьків або осіб, які їх замінюють:

       • обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу;

       • звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

       • брати участь у покращенні організації навчально – виховного процесу та зміцненні матеріально – технічної                бази закладу;

       • відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;

       • захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді.

Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані :

     • забезпечити дошкільну освіту дітей після досягнення нею п’ятирічного віку;

     • своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному закладі у встановленому порядку;

     • своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;

     • слідкувати за станом здоров'я дитини;

     • інші права, що не суперечать законодавству України.

7.5. На посаду педагогічного працівника дошкільного закладу приймається особа, яка має відповідну повну вищу, базову вищу та середню спеціальну педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

7.6 Трудові відносити регулюються законодавством України про працю, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

7.7 Педагогічні працівники мають право:

       • на вільний вибір педагогічно-доцільного форм, методів і засобів роботи з дітьми;

       • брати участь у роботі органів самоврядування закладу;

       • на підвищення кваліфікації, участь у методичних об'єднаннях, нарадах тощо;

       • проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментально, пошукову роботу;

       • вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;

       • на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

       • об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об'єднань громадян, діяльність яких не заборонена

         законодавством;

       • на захист професійної честі та власної гідності;

       • інші права, що не суперечать законодавству України.

7.8 Педагогічні   працівники зобов’язані:

       • виконувати статут, правила внутрішнього розпорядку, умови трудового договору;

       • дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

       • забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь - яких форм експлуатації та дій, які шкодять її                  здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства;

       • брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня,                  педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;

      • виконувати накази та розпорядження керівника;

      • інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

7.9 Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до дошкільного закладу завідуючим.

7.10 Працівники дошкільного закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно із законодавством.

7.11 Працівники дошкільного закладу у відповідності до статті 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» проходять періодичні безоплатні медичні огляди два рази на рік в  Краснокутській центральній районній лікарні. Оплату за бактеріологічне обстеження працівників здійснює засновник дошкільного закладу.

7.12 Працівники дошкільного закладу підлягають атестації, яка здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України , затвердженого Міністерством освіти і науки України.

7.13 Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку дошкільного закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору або за результатами атестації, не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

 VIII. УПРАВЛІННЯ ДОШКІЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

8.1 Управління дошкільним закладом здійснюється Олексіївською сільською радою та відділом освіти Краснокутської  районної державної адміністрації.

8.2 Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснює його завідуючий, який призначається і звільняється з посади відділом освіти за погодженням із засновником – Олексіївською сільською радою з дотриманням чинного законодавства.

      Керівник дошкільного закладу:

      • відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», та             забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

      • здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного закладу;

      • діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає             угоди з юридичними та фізичними особами;

      • розпоряджається в установленому порядку майном і коштами дошкільного закладу, і відповідає за дотримання           фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;

      • приймає на роботу та звільняє з роботи працівників дошкільного закладу;

      • видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;

      • затверджує штатний розклад за погодженням із засновником дошкільного закладу;

      • контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

      • затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням с               профспілковим комітетом;

      • забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної           життєдіяльності дітей і працівників;

      • контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим,           психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

      • підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-                                 експериментальну роботу педагогів;

      • організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

      • щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність                           навчального закладу на загальних зборах (конференціях) колективу та батьків, або осіб, які їх замінюють.

8.3 Постійно діючий колективний орган у дошкільному закладі – педагогічна рада.

      До складу педагогічної ради входять: керівник і його заступники, педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських комітетів.

      Запрошеними з правом до радчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють.

      Головою педагогічної ради є завідуючий дошкільним закладом.

      Педагогічна рада закладу:

       • розглядає питання навчально-виховного процесу в дошкільному закладі та приймає відповідні рішення;

       • організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи,                впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;

       • приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.

       Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб дошкільного закладу. Кількість засідань педагогічної ради становить не менше 4-х на рік.

8.4 Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік.

      Кількість учасників загальних зборів від працівників дошкільного закладу 14, батьків 42.

      Термін їх повноважень становить один рік.

      Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

      Загальні збори:

      • приймають статут, зміни і доповнення;

      • заслуховують звіт керівника дошкільного закладу з питань статутної  

        діяльності закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

      • затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку дошкільного закладу.

 IX. МАЙНО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

9.1 Відповідно до рішення Олексіївської сільської ради N 95 від «14» серпня 2001 р. дошкільному закладу передано в оперативне управління земельну ділянку, будівлі, споруди, інвентар, обладнання, спортивні та ігрові майданчики.

9.2  Дошкільний заклад користується  присадибною ділянкою площею 0,4га.  

X. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

10.1 Джерелами фінансування дошкільного закладу є кошти:

         • засновника місцевого бюджету;

         • добровільні пожертвування і цільові внески батьків фізичних або юридичних осіб.

10.2 Дошкільний заклад за погодженням із засновником має право:

         • придбати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;

         • отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб;

         • здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для впровадження                      освітньої діяльності згідно із законодавством.

10.3 Статистична звітність за формою 85-к, 2-Д про діяльність дошкільного закладу здійснюється відповідно до законодавства.

10.4 Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в дошкільному закладі визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковуються дошкільні заклади. 

        За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік здійснюється через централізовану бухгалтерію Олексіївської  сільської ради.

XI. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

11.1 Основною формою контролю за діяльністю дошкільного закладу є державна атестація, що проводиться один раз на 10 років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

11.2 Контроль за дотриманням дошкільним закладом державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу дошкільної освіти здійснюється відділом освіти Краснокутської  районної державної адміністрації.

11.3 Зміст, форми та періодичність контролю, не пов’язаного з навчально-виховним процесом, встановлюється Олексіївською сільською радою.